Privacy

AVG

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. Klik hier om mijn persoonlijke privacyverklaring te openen.

Veilig Communiceren

Ik hecht veel belang aan privacy. Gegevens of informatie over jou wordt alleen vastgelegd in het beveiligde elektronische patiëntendossier (EPD).  Contact met jou of met een andere hulpverlener over jou (na jouw uitdrukkelijke toestemming) vindt op een beveiligde manier plaats. Mailen geschiedt via Zorgdomein, Zorgmail, of via het beveiligde elektronische patiëntendossier. Indien we kiezen voor behandeling via beeldbellen, dan gebruik ik hiervoor het programma WeSeeDo. Alle genoemde programma’s zijn AVG proof beveiligd.

Visitatie door beroepsvereniging LVVP

Eens per 5 jaar vindt er een visitatie plaats vanuit de LVVP waarbij wordt onderzocht of mijn praktijk aan alle (kwaliteits)eisen voldoet om goede zorg te kunnen leveren. Er vindt dan een dossieronderzoek plaats, waarbij mogelijk uw persoonlijke dossier wordt ingezien. Ook als uw behandeling is afgesloten, kan uw dossier nog ingekeken worden. Als de visitatie goed is doorlopen, ontvang ik  (opnieuw) een visitatiecertificaat als bewijs dat mijn praktijk voldoet aan de kwaliteitseisen van de LVVP.

Tijdens de fase van aanmelding en intake zal ik u vragen of u toestemming geeft voor het inzien van uw dossier voor de visitatie. Uw dossier wordt niet op de inhoud gecontroleerd, maar er wordt gecontroleerd of ik alle benodigde onderdelen voldoende heb ingevuld. Als u geen toestemming geeft, mag het dossier anoniem ingekeken worden. Dit betekent dat uw persoonlijke gegevens zoals naam, adres, woonplaats, geboortedag en -maand, Burgerservicenummer (BSN) en beroep ‘weggestreept’ worden, zodat u niet als persoon herkenbaar bent.